Codeforces Round #235 (Div. 2)

| Comments

好久没做CF了,觉得再不做估计以后笔试都过不鸟,于是还得经常做一做。

CF的回滚对我木有影响阿,我已经好久没做了似乎。

这次的DIV2似乎比以前的简单一点。

A. Vanya and Cards

送分,大概给你一堆数,问你最少还需要几个绝对值不超过X的数能够让他们的和为0.

1
2
3
n,x = gets.chomp!.split.map { |e| e.to_i}
sum = gets.split.collect{|x| x.to_i}.inject{|y, x| y += x}
p (sum.abs + x -1)/x

B. Sereja and Contests

模拟题

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
n,k = gets.chomp!.split.map { |e| e.to_i}
A = Array.new(n) { |i| 0}
k.times {
  c,d1,d2 = gets.chomp!.split.map { |e| e.to_i}
  A[d1-1] = 1
  if d2 != nil
   A[d2-1] = 1
  end
}

mx=0
mi=0
cur=0
(n-1).times do |i|
  if A[i] == 0
    cur += 1
  else
    mx += cur
    mi += (cur+1)/2
    cur = 0
  end
end

mx += cur
mi += (cur+1)/2
puts "#{mi} #{mx}"

C. Team

也是模拟题,给你n个1,m个0,让你给出一种排列,不能有3个1连在一起,不能有两个0连在一起,给出任意一种方案即可,不能则输出-1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
m,n = gets.chomp!.split.map { |e| e.to_i}
if n+1 < m
  p -1
  exit
elsif (m+1)*2 < n
  p -1
  exit
end

if n == m
  n.times{printf "10" }
  puts ""
elsif m == n+1
  n.times{print "01"}
  puts 0
elsif (m+1)*2 == n
  m.times{printf "110"}
  puts "11"
elsif m*2 == n
  m.times{print "110"}
  puts ""
else
  k = n - 1 - m
  (k).times {print "110"}
  (m-k).times{print "10"}
  puts "1"
end

D. Roman and Numbers

暴力+状态压缩。 题意:给你一个不超过18位的数n,和不超过100的m,将n进行重排(改变里面的位置,当然0不能排在最前面),问有多少个数是m的倍数。 ruby似乎跑的很慢,不幸TLE的,C++可以过

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
n,m = gets.chomp!.split
m = m.to_i
len = n.size
dp = Array.new((1<<len)+2) {Array.new(m+5,0)}
dp[0][0] = 1

(1<<len).times do |i|
  m.times { |j|
    tp = Array.new(20,0)
    len.times{|k|
      t = n[k].chr.to_i
      if i&(1<<k) != 0 || (i==0 && t==0) || tp[t] !=0
        next
      end
      tp[t] = 1
      dp[i|(1<<k)][(j*10+t)%m] +=dp[i][j]
    }
  }
end
p dp[(1<<len)-1][0]

E. Olympic Games

略难,暂时不会

Comments